English

TMA có giúp đỡ tôi sau khi tôi hoàn thành khóa học không ?

TMA có giúp đỡ tôi sau khi tôi hoàn thành khóa học không ?

Chắc chắn có ! Chúng tôi luôn hỗ trợ các học viên sau khi tốt nghiệp ký hợp đồng với các agency có uy tín bằng cách gửi trực tiếp compcard của học viên cho các booker của agency mà chúng tôi nghĩ là phù hợp. Cách này sẽ giúp bạn có cơ hội được mời casting hoặc phỏng vấn cao hơn.
 

Others