English

Nếu tôi dưới 18 tuổi, tôi có được tham gia khóa học không ?

Có, nếu có sự đồng ý của bố mẹ bạn
 

Others